STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR UMETNOSTI 35

NOVI BEOGRAD

STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR UMETNOSTI 35

NOVI BEOGRAD

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

Vlasnici stanova, kvadratura stanova i broj članova domaćinstva

U tabeli ispod možete pronaći javno dostupne informacije iz katastra o vlasnicima posebnih delova. Kako bi otklonili sve nedoumice u vezi prava izjašnjavanja članova stambene zajednice odnosno vlasnika posebnih delova, u nastavku će biti navedeni članovi na osnovu kojih se stiče pravo upravljanja, celovito ili u skladu sa procentom vlasništva u posebnom delu.

 

Podaci o vlasnicima posebnih delova i njiohovom udelu su preuzeti iz katastra a podaci o broju prijavljenih članova domaćinstva iz evidencije kompanije Infostan-a.

 

Ukoliko smatrate da neki od podataka nisu u skladu tačni ili da su baze iz kojih uzimamo podatke netačne, javite nam.

Članovi zakona o Stanovanju bitni za određivanje prava odlučivanja i sastava Skupštine stambene zajednice

Član 4

 

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Delovi zgrade koji nisu određeni kao posebni ili samostalni delovi u skladu sa ovim zakonom smatraju se zajedničkim delovima zgrade. 

 

 

Član 5

 

Na posebnom delu zgrade može postojati isključiva svojina jednog lica, susvojina ili zajednička svojina u skladu sa zakonom. Sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i pravo susvojine na zemljištu na kome je zgrada izgrađena, odnosno zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

 

 

Član 41 - delovi koji se odnose na pravo učestvovanja u radu Skupštine stambene zajednice

 

Članovi skupštine stambene zajednice su svi vlasnici posebnih delova.

 

Kada je vlasnik posebnog dela pravno lice, u radu skupštine učestvuje njegov zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

 

Umesto vlasnika posebnog dela, osim za odluke propisane članom 42. stav 1. tač. 1), 2), 4), 12) i 18) ovog zakona, na sednici skupštine može da učestvuje u radu i glasa i član domaćinstva koji je poslovno sposoban ili lice koje je zakupac posebnog dela, osim ako je vlasnik posebnog dela obavestio skupštinu ili upravnika da ne dozvoljava da umesto njega učestvuje neko drugi.

 

Vlasnik posebnog dela koji je izdao svoj posebni deo u zakup trećem licu, a ugovorio je da treće lice učestvuje u troškovima održavanja i upravljanja zgradom, dužan je da u roku od 30 dana od dana izdavanja posebnog dela u zakup obavesti upravnika zgrade da će zakupac učestvovati u troškovima održavanja i upravljanja zgradom. Izuzetno od stava 4. ovog člana zakupac na neodređeno vreme stana u javnoj svojini ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno upravljanju i obavezan je da snosi troškove održavanja i upravljanja zgradom.

 

 

Pročitajte ceo    Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Spisak vlasnika stanova sa brojem članova zajedničkog domaćinstva prijavljenih u infostan

 

Upit u infostan se radi dva puta godišnje, odnosno uvek kada neko od stanara to zatraži.

STAN

VLASNIK

m 2

BROJ

ČL. ZD

1

Rakićević Jovica

52

1

2

Bućin Zlatko

25

1

3

Milenković Aleksandar

65

4

4

Raškov Đurović Vera

66

2

5

Milošević Svetlana

37

2

6

Vučinić Marko

69

2

7

Spasenoski Mirjana

66

3

8

Spasenoski Mladen

38

3

9

Sajić Gordana

47

2

10

Ivković Nebojša

56

3

11

Nikolić Lidija

55

3

12

Zmajević Nadežda

25

2

13

Drakulić Borka

69

1

14

Povše Ivkić Violica

66

4

15

Lazić Ljiljana

38

2

16

Macura Branka

47

2

17

Simović Željko

56

2

18

Ilibašić Zlatko

52

3

19

Barzut Srđan

25

1

20

Batanjac AIeksandar

69

4

21

Vasiljević Danilo

66

3

22

Filipović Ružica

38

2

23

Marković Ivan

47

2

24

Miljaković Jovan

56

2

25

Stojanović Ljiljana

52

1

26

Novaković Vladimir

25

1

27

Glavinić Aleksandar

69

2

28

Šarenac Goran

66

3

29

Janković Jelena

Milić Saša

38

2

30

Purenović Milica

47

2

31

Mladenović Dragoslav

56

1

32

Stojanović Predrag

52

3

33

Kuzma Vladimir

25

1

34

Majstorović Ivan

69

2

35

Stanojević Zoran

66

2

36

Lazović Radmilo

38

1

37

Filipović Aleksandar

47

4

38

Milenković Ljuba

56

2

39

Milosavljević Jovica

52

2

40

Hardi Danilo - prazan stan

25

1

41

Bilanović Ruža

69

2

42

Popović Desanka

66

1

43

Stanić Dragica

38

3

44

Ana Prodan

47

1

45

Milošević Miloš

56

2

46

Šćepanović Radoš

52

3

47

Kangrgić Jelena

25

1

48

Krcunović Nikola

69

2

49

Dašić Daniela

66

3

50

Ciganović Stojan

50

2

51

Sekereš Bela

47

4

52

Konjikušić Vojislav

61

1

53

Popović Zvonimir

52

4

54

Popović Miloš

25

1

55

Stošić Ivana

69

2

56

Dervišević Miroslava

66

2

57

Babić Vesna

38

2

58

Dosković Ana

47

1

59

Radanović Dušan

56

1

60

Milojević Sonja

55

3

61

Jovanović Slađana

26

1

62

Slobodan Minić

69

2

63

Novosel Milka

66

5

64

Dotlić Radmila

38

4

65

Beloš Branislava

47

2

66

Glođović Anka

56

1

67

Mutabdžija Neda

52

2

68

Stanisavljević Đurđica

25

1

69

Kosović Mirjana

69

4

70

Radović Novica

66

1

71

Ivković Zoran

38

1

72

Ivković Zoran

47

1

73

Keser Marija

Srdić Srđan

56

3

74

Arsić Radostinka

52

5

75

Kričković Anica

25

1

76

Pavlekić Srđan

69

2

77

Roljić Mihanović Zorica

66

5

78

Kunstelj Irena

38

2

79

Bjegović Nevenka

Despotović Ljiljana

47

3

80

Bezbradica Simo

56

3

81

Blagojević Andrej

52

1

82

Nikolčić Milka

25

2

83

Ostojić Tanja

69

4

84

Milenković Dušan

66

2

85

Radlović Slobodan

38

1

86

Simović Saša

47

2

87

Belović Mira

56

2

88

Živaljević Nataša

52

3

89

Suzana Ristova

25

1

90

Milićević Milorad

69

4

91

Popovski Kiril

66

1

92

Stojiljković Ilija

38

2

93

Đurić Boris

47

2

94

Ćakić Vladimir

56

4

95

Petričević Slobodan

52

3

96

Kovačević Milica

25

2

97

Radlovački Olivera

69

4

98

Vorkapić Blaženka

66

3

99

Jovanović Slavoljub

38

4

100

Vukelić Jovan

47

3

101

Pejčinović Dina

56

1

102

Kljajević Vasilije

52

1

103

Petrović Koviljka

25

1

104

Savić Dušanka

69

4

105

Slavković Vladan

66

3

106

Kalendarović Vladimir

Talić Kristina

38

2

107

Marjanović Tihomir

47

4

108

Prvulović Jovica

56

3

109

Pavlović Dimitrije

52

1

110

Bjelan Nikola

25

1

111

Ćosić Snežana

69

2

112

Smolović Janko

66

4

113

Vasiljević Đorđe

40

1

114

Mladenović Maja

47

4

115

Njegošević Slobodan

56

2

116

Spasojević Simona

52

2

117

Lojo Zlatan

25

2

118

Ćertić Dejan

54

2

119

Milošević Milosava

22

1